รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564
 
    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส(เร่ร่อน) ของสำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2564)
 
    รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ